วรรณกรรม พระ อภัย มณี

พระ อภัย มณี  เป็นหนึ่งในวรรณกรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ วรรณกรรม ไทย ชิ้นเอกของพระสุนทรโวหารหรือ สุ ทร ภู่ กวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งเป็นกลอนเรื่องยาว 94 บทในหนังสือไทยเมื่อพิมพ์เป็นหนังสือ จะมีมากกว่าสิบสองร้อยหน้า ระยะเวลาของการประพันธ์ไม่ได้ระบุไว้อย่างแน่นอน แต่สุนทรภู่คาดว่าจะเริ่มเขียนได้ประมาณปี พ.ศ. 2366-2366 และเรียบเรียงอย่างไม่หยุดยั้งตลอดระยะเวลา เขียนเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2388 รวมเวลากว่า 20 ปี ไม่มีที่ไหนบันทึกไว้อย่างชัดเจน ผู้แต่งพระอภัยมณี สุนทรภู่เริ่มแต่งพระอภัยมณีตั้งแต่เมื่อไร? แต่จากการวิเคราะห์กวีนิพนธ์และข้อความอ้างอิงในงานอื่น ๆ ของสุนทรภู่ นักวิชาการสันนิษฐานว่าสุนทรภู่น่าจะเริ่มเขียนเกี่ยวกับพระอภัยมณีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อพระองค์ถูกคุมขัง (น่าจะระหว่าง พ.ศ. 2264 ถึง พ.ศ. 2366) ค่อยๆ เรื่องย่อ พระอภัยมณี แต่งทีละสองเล่มและหยุดหลายครั้ง ตอนแรกเขียนเป็นหนังสือไทย 49 เล่ม แต่กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสั่งให้เขียนต่อ สุดท้ายหนังสือไทยมี 64 เล่ม แต่มีความคิดเห็นทางวรรณกรรมบ้าง ว่าในเล่มต่อไปอาจไม่ใช่แค่สุนทรพจน์ของสุนทรภู่เท่านั้น สุนทรภู่คาดว่าจะหยุดเขียนเรื่องพระอภัยมณีประมาณปี […]