กลอน

กลอน กวี รุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระเจ้าพุทธเลิศหล้าพลัยมี นัก กวี ไทย กวีคนสำคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สุนทรภู่ กรมหลวงวรวงศ์สถิตย์ราษฎร์สนิท เป็นต้น โดยเฉพาะสุนทรภู่ เขาเป็นกวีที่ทำให้ฉันพัฒนาข้อในระดับสูงสุด กวีนิพนธ์สไตล์สุนทรภู่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกวีที่ไพเราะและเป็นที่นิยมมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน การจำแนกกลอน กลอนจำแนกตามฉันทลักษณ์ นัก กวี ไทย บทกวีฉันทลักษณ์ในวรรณคดีแบ่งได้เป็น 5 ประเภท โดยจำแนกตามจำนวนคำ จำแนกตามคำต่อท้าย คณะ คำต่อท้าย และนิทรรศการ จำแนกตามจำนวนคำ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ บทกวีมีจำนวนคำเท่ากันในแต่ละย่อหน้า (บรรทัดสูงสุด) ได้แก่ บรรทัดที่สี่ บรรทัดที่หก บรรทัดที่เจ็ด บรรทัดที่แปด และบรรทัดที่เก้า บทกวีระบุจำนวนคำโดยประมาณในย่อหน้า เช่น บทกวีดอกสร้อย บทกวีสำหรับศักดิ์วา บทกวีสำหรับบทกวี บทกวีสำหรับการเล่น บทกวีสำหรับ Nirat บทกวีสำหรับเพลงยาว บทกวีสำหรับเทพนิยาย และ บทกวีสำหรับชาวบ้าน กลอนสุภาพ […]