กลอน

กลอน กวี รุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระเจ้าพุทธเลิศหล้าพลัยมี นัก กวี ไทย กวีคนสำคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สุนทรภู่ กรมหลวงวรวงศ์สถิตย์ราษฎร์สนิท เป็นต้น โดยเฉพาะสุนทรภู่ เขาเป็นกวีที่ทำให้ฉันพัฒนาข้อในระดับสูงสุด กวีนิพนธ์สไตล์สุนทรภู่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกวีที่ไพเราะและเป็นที่นิยมมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน

การจำแนกกลอน

กลอนจำแนกตามฉันทลักษณ์

นัก กวี ไทย บทกวีฉันทลักษณ์ในวรรณคดีแบ่งได้เป็น 5 ประเภท โดยจำแนกตามจำนวนคำ จำแนกตามคำต่อท้าย คณะ คำต่อท้าย และนิทรรศการ

 • จำแนกตามจำนวนคำ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
  บทกวีมีจำนวนคำเท่ากันในแต่ละย่อหน้า (บรรทัดสูงสุด) ได้แก่ บรรทัดที่สี่ บรรทัดที่หก บรรทัดที่เจ็ด บรรทัดที่แปด และบรรทัดที่เก้า
  บทกวีระบุจำนวนคำโดยประมาณในย่อหน้า เช่น บทกวีดอกสร้อย บทกวีสำหรับศักดิ์วา บทกวีสำหรับบทกวี บทกวีสำหรับการเล่น บทกวีสำหรับ Nirat บทกวีสำหรับเพลงยาว บทกวีสำหรับเทพนิยาย และ บทกวีสำหรับชาวบ้าน กลอนสุภาพ วัน สุนทร ภู่
 • จำแนกตามคำต่อท้ายสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:
  บทกวีสำหรับคำที่จำเป็น เช่น บทกวีสำหรับดอกไม้ บทกวีสำหรับ Sakwa บทกวีสำหรับบทกวี และบทกวีสำหรับการเล่น
  บทกวีไม่มีคำนำหน้าบังคับ เช่น บรรทัดที่สี่ บรรทัดที่หก บรรทัดที่เจ็ด บรรทัดที่แปด บรรทัดที่เก้า บรรทัดนิราต แนวเรื่อง และแนวเพลงยาว
 • จำแนกตามคณะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กลอน สุนทร ภู่ กลอนสุภาพ
  กวีไม่ได้สื่อถึงการติดต่อระหว่างกลุ่ม เช่น กวีดอกไม้กับกวีสักวา
  กวีนิพนธ์ในคณะ ได้แก่ กวีนิพนธ์ บทละคร กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ นิทาน กวีนิพนธ์ นิพนธ์ นิพนธ์ บทเพลงยาว กลอนสี่ กลอนหก กลอนเจ็ด แปดต่อแปด และเก้า
 • จำแนกตามบทที่แล้ว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  บทเริ่มต้นของบทเต็ม (4 ย่อหน้า) ได้แก่ ข้อที่สี่ ข้อหก ข้อเจ็ด ข้อแปด ข้อเก้า กลอนดอกสร้อย เกลน สาวะ โคลนเสภา และกลอนบทละคร
  กวีเบื้องต้น (3 ย่อหน้า) ได้แก่ กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์เรื่องยาว และกวีนิพนธ์ในเทพนิยาย
 • จำแนกตามการเปิดรับแสงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:
  กวีนิพนธ์ในรูปแบบ  กลอนสุภาพ กลอน แปด  ได้แก่ กลอนสี่ กลอนแปด กลอนเจ็ด กลอนแปด กลอนเก้า  กวีสักวา กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ในเทพนิยาย กวีนิพนธ์ Nirat กวีนิพนธ์ยาว และกวีนิพนธ์ .
  บทกวีส่งสัมผัสเหมือนบทกวียอดนิยม
  กวีสังขลิค เหมือนกวีในเกมเด็ก
  กวีหัวเดียว ได้แก่ กลอนเพลงฮิต เช่น เพลงเรือ เพลงลำทาด เพลงอีสาน เป็นต้น
  สังขลิคและกลอนหัวเดียว ปรากฏเฉพาะในวาจา เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบทกวียอดนิยม กลอน สุนทร ภู่ กลอนสุภาพ

กลอนจำแนกตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้

สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:

 • บทกวี กลอน  กลอนสุภาพ กลอน แปด เป็นบทกวีที่ผู้เขียนตั้งใจจะเขียนเพื่อความสุขในการอ่าน กลอนสุภาพวันสุนทรภู่ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์สำหรับนิราต บทกวีสำหรับเพลงยาว บทกวีสำหรับนิทาน บทกวีสี่บท บทกวีหกบท บทกวีเจ็ดบท บทกวีแปดบท และบทกวีสำหรับเก้า
 • บทกวีสูงเป็นบทกวีที่แต่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการโต้ตอบ นำวิถีแห่งความสุขและการขับร้องประสานเสียงเพื่อความบันเทิง กลอนสุภาพ วัน สุนทร ภู่ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ คลองดอก คลองสักวา กลอนเสรา กลอนสำหรับละคร และกลอนสำหรับเพลงลูกทุ่ง

ประดิษฐการทางฉันทลักษณ์ของกลอน

ในสมัยอยุธยา กวีเด่นคือ กวีนิพนธ์ยาวและกวีนิพนธ์ ต่อมามีกวีท่านหนึ่งที่ศึกษาบทกวีฉันทลักษณ์และคิดค้นบทกลอนใหม่ๆ ที่หลากหลาย คือ หลวงศรีปรีชา (เส็ง) ผู้คิดค้นกวีนิพนธ์สิริวิบูลย์กิตติ 86 ชนิด ซึ่งเป็นต้นแบบของกลอนสี่ ข้อหก ข้อเจ็ด ข้อแปด และกลอนเก้า รวมทั้งกลอนนิทาน

ในสมัยรัตนโกสินทร์ รองอัยการสูงสุด หลวงธรรมพิมล (ตึก จิตตุก) (พ.ศ. 2401 – 2471) นัก กวี ไทย คนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕ – ๖ มีเพียงบทประพันธ์ ประชุมร่วมกับผู้นำพัฒนาบทกลอนให้มี สร้างความหลากหลายมากขึ้นที่กำหนดรูปแบบของบทและบทโดยให้บทเช่นบทกวีที่มีจุดเริ่มต้นของคำ บรรทัดสำหรับบทกวีที่มีจำนวนคี่และคำในย่อหน้าไม่เท่ากัน ถ้ารวมบทกวีที่มีคุณลักษณะทั้งสองเข้าด้วยกันจะเรียกว่าบทนำ นอกจากนี้ บทนำของบทกวียังได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและได้ศึกษาบทกวีที่ได้รับความนิยม และได้จำแนกกลอนแปลกๆ ไว้หลายบท กลอนสุภาพวันสุนทรภู่ เช่น กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์เบื้องต้น กวีสุภาภรณ์ กลอนสังขลิก กวีสังขลิก กวีสังขลิก คำนำโดยสังคหลิก กาฬสินธุ์ ภัทรา ลำน้ำกาญจน์ และลำน้ำกาญจน์ โชคไม่ดีที่การประชุมของลำน้ำ ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2470 ไม่ได้ตีพิมพ์ จนกระทั่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งทำให้งานเขียนของหลวงธรรมภิมณฑน์ประเภทต่างๆไม่แพร่หลายเท่าที่ควร

พัฒนาการของกลอน

พัฒนาการด้านรูปแบบ

ในสมัยอยุธยา กวีนิพนธ์และกวีนิพนธ์ขนาดยาวยังคงได้รับความนิยมจากจำนวนคำ และการถ่ายทอดและการรับไม่เคร่งครัด กลอนสุภาพ เรื่อง สุนทร ภู่ จนกระทั่งหลวงศรีปรีชาเริ่มประดิษฐ์บทกวีที่มีจำนวนคำเท่ากันในแต่ละย่อหน้า และประสบความสำเร็จมากที่สุดในสมัยสุนทรภู่ ทำให้แบ่งบทกวีออกเป็น 2 ประเภท คือ บทกวีสุภาพที่มีจำนวนคำเท่ากันในแต่ละย่อหน้า และบทกวีที่ระบุจำนวนคำโดยประมาณในย่อหน้า เช่น กลอนยาว นาฏศิลป์ บทกวี บทกวี ฯลฯ

เมื่อปลายรัชกาลที่ 5 กวีนิพนธ์ยาว บทละคร และกวีนิพนธ์เริ่มเสื่อมความนิยมลง บทกวีที่มีจำนวนคำเท่ากันในแต่ละย่อหน้าจะเพิ่มบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นล็อคเอนกประสงค์ ไม่จำกัดเฉพาะคำต่อท้าย คำต่อท้าย หรือการใช้งาน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) นัก กวี ไทย ได้พัฒนาบทกวีหกบท กลอน เจ็ดบท ตลอดจนรูปแบบบทกวีเพลงพื้นบ้านเพื่อใช้ในวรรณคดี ในยุคนี้มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในบทกวี เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือเพื่อทำเครื่องหมายจังหวะในการอ่าน

นอกจากนี้กวียังแต่งบทกวีอย่างเคร่งครัดตามจำนวนคำ จังหวะและคล้องจองตามกฎเฉพาะเช่นกัน เช่น บรรทัดที่ 6 6 คำต่อย่อหน้า 3 จังหวะ (2-2-2) คำที่ฉุนเฉียวในคำที่สองหรือบรรทัดที่แปด 8 คำต่อย่อหน้า 3 จังหวะ (3 – 2 -3) เล่นคำ 3 ความนิยมดังกล่าวนำไปสู่รูปแบบของการประพันธ์บทกวีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนในแต่ละย่อหน้าเพื่อกำหนดจังหวะของการอ่าน

พัฒนาการด้านกลวิธีในการแต่ง

กลอนสุภาพ กลอน แปด กลอนสมัยอยุธยา ไม่เคร่งครัดทั้งรูปแบบ จังหวะ และเสียงของถ้อยคำ ตัวอย่างเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา

กวีสมัยรัตนโกสินทร์ได้พัฒนากลวิธีการแต่งให้มีวรรคละ 3 จังหวะสม่ำเสมอ และบังคับตำแหน่งรับสัมผัสตำแหน่งที่แน่นอน ตัวอย่างจากนิราศพระบาทของสุนทรภู่ กลอนสุภาพ เรื่อง สุนทร ภู่

ความคลี่คลายของกลอนสู่สมัยปัจจุบัน

กลอน บทกวีฉันทลักษณ์ถึงระดับสูงสุดระหว่างรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ช่วยให้ความรู้กระจายมากขึ้นตำรานิยายยังได้รับการตีพิมพ์และใช้เป็นตำราเรียน ส่งผลให้เกิดอนุสัญญาการประพันธ์ที่อยู่ในกรอบเดียวกัน ดังนั้น งานกวีนิพนธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2486 – 2516 จึงอยู่ในกรอบของฉันทลักษณ์ และตระการตากับตำราเรียนอย่างเคร่งครัด

การนับจำนวนคำและสำนวนที่ลดลง: หลังปี 1973 ประเทศอยู่ในภาวะผันผวนทางการเมือง กลอนสุภาพ วัน สุนทร ภู่ รูปแบบดั้งเดิมของบทกวีไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ ความรู้สึกของเวลา กวีจึงเลือกใช้บทกวีที่กำหนดจำนวนคำโดยประมาณในย่อหน้า ลดเสียงสระ, ใช้คล้องจอง ลดความกระด้างของโทนเสียงที่ท้ายย่อหน้า ใช้เสียงหนัก-เบา สั้น-ยาว เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ใช้คำง่ายๆ แทนสำนวนเก่า รวมไปถึงการฟื้นคืนความคิดของชาวบ้านเพื่อใช้ในบทกวีมากขึ้น เช่น “กินดิน กินเมือง” ของประเสริฐ จันทร์ดำ หรือ “กินดิน กินเมือง” ของ นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้น

การไขจังหวะและการเหยียดผิวภายนอก กวีบางคนเช่น อ่าง กลยาณพงศ์ และ ถนอม กลอนสุภาพ เรื่อง สุนทร ภู่ ไชยวงศ์แก้ว เสนอบทกวีที่มีจำนวนคำและจังหวะในย่อหน้าไม่เท่ากัน รวมทั้งความรู้สึกไม่เท่ากันในแต่ละย่อหน้า เช่น โลก กาแล็กซี และพระพุทธเจ้าแห่งดาวอังคารกัลยาณพงศ์


บทความแนะนำ